AVTAL FÖR STALLPLATS

Följande avtal gäller för dig som disponerar stallplats på Arbor i Kiruna AB:s anläggning i Jukkasjärvi. Avtalet gäller så länge du disponerar stallplats eller till dess att annat avtal fastställes, eller endera parten säger upp avtalet.

Avtalets Omfattning:

1.     I platsen ingår utevistelse i hage gemensam med 2-5 hästar. Om annat önskas kan tilläggsdebitering komma att ske. Tåbrodd kan ej tillåtas på bakskor pga av skaderisken på övriga hästar. Uppstallningsvärden har rätt att flytta hästar till annan hage och/eller box för att åstadkomma bästa trivsel för hästarna och/eller underlätta skötsel av hästarna. I avgiften ingår stallplats, morgonutsläpp, lunchutfodring samt tillgång till hagar och upplyst ridbana.

2.     Utsläpp av hästar samt del av utfordring sköts av uppstallningsvärden. Tider för utfordring är 07.00, 12.00, 16.30 och 20.30,  +/- 1 timme. Utsläpp av hästarna sker från 07.00 beroende på väderlek. Vid extrem kyla kan hästarna komma att stå inne hela dygn. En kortare utevistelse under mockning sker förmodligen. Insläpp sker tidigast 19.30 beroende på väderlek och insektstryck. Vill hästägaren ha in sin häst tidigare får vederbörande ombesörja det själv om det inte går att ordna i samråd med värden.

3.     Hästarna täckas enligt ägarens anvisningar under utevistelse, dock endast ett (1) täcke per häst. Tavla finns uppsatt i varje stall där hästägaren anger vilket täcke som skall användas beroende på utetemperatur och/eller nederbörd.

4.     Helgdag och dag före helgdag är hästägaren ansvarig för att mocka till sin egen häst, samt fylla hö t.o.m. måndag frukost. Ej mockade boxar mockas ur efterföljande dag mot en extra debitering av f n. 100 kr per tillfälle. Ej fyllda högivor debiteras vid fyllning. Middagsutfordring samt intagning av hästar fördelas mellan hyresgästerna. För den som önskar kan full service erhållas. Detta beställes i förväg per månad. Hyresreducering mot arbete kan också erbjudas de som önskar.

5.     Spån kommer att säljas till inköpspris. Hyresgästen spånar själv vid behov. Speciellt avsatt plats kommer att finnas för spånbalar. Pga damm och utrymmesbrist kommer vi endast att godkänna vaccumpackat spån på fyrkantsbal.

6.     Samtliga avsteg från kontraktet kommer att debiteras extra. Exempelvis benlindor som skall plockas av, egen morgonmat, extra täckning o dyl.

7.     Skötsel av gemensamma utrymmen sköts av värden, men det åligger hästägaren att hålla rent och snyggt i och utanför stallet enligt allmän ordning.

8.     Foder ingår i enlighet med angiven foderstat. Angiven foderstat samt pris framgår av månadsunderlaget. Priserna kan variera mellan månaderna då det är inköpspriset som styr. På inköpspriset läggs en procentuell hanteringskostnad. Hästägare kan förändra foderstaten i samband med månadsskiften. Meddelande om det ska ske minst en vecka i förväg till uppstallningsvärden. För utfordring av grovfoder finns hö alt hösilage. Som kraftfoder erbjuds för närvarande färdigblandad pellets av typ FC Standard. Allt övrigt foder tillhandahåller hyresgästen själv liksom fodertillskott som ska finnas färdigt portionerat till kvällsutfordringen senast kl 19.30. Någon möjlighet att ge och/eller förvara grovfoder för individuellt bruk, kan inte erbjudas.

9.     Det åligger hästägaren själv att tillse att hästen får erforderligt grönbete sommartid. Under juli månad är stallen stängda för städning och reparationer. Om någon häst ändå måste stå kvar på stall under denna tid ingår ingen service och hästen kommer att behöva flyttas mellan stallen.

10.                   Fastställd månadshyra faktureras månadsvis i förskott och betalning sker till Arbor i Kiruna AB på bg: 5363-5892. Foderdebitering sker i efterskott. Om hyran inte betalas enligt förfallodag äger värden rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande.

11.                   Nyckel till stallet kvitteras ut, endast en per boxplats. Nyckeln får ej kopieras. Går du in med nyckel är det ditt ansvar att se till att det blir låst efter dig. Tillträde till stallet mellan 23.00 och 06.00 (nattetid) är inte tillåtet. Om så är nödvändigt skall värden informeras innan.

12.                   Hundar och övriga djur får inte släppas lösa i stallet eller området runt anläggningen om så inte har överenskommits.

13.                   Rökning är förbjuden i samtliga byggnader samt i deras närhet!

14.                   Förändringar på den plats du disponerar som ej rör din enskilda egendom får endast ske efter samråd med fastighetsägaren.

15.                   Hästägaren skall ställa säkerhet för fullgörande av avtalet genom en deposition på 3000 kr. Depositionen skall löpa utan ränta och redovisning och återbetalning skall ske när avtalet upphör. Uppstallningsvärden äger rätt att vid avtalets upphörande tillgodogöra sig betalning ur depositionsbeloppet för kvarstående krav mot hästägaren.

16.                   Uppstallningsvärden skall svara för att stall och hagar är i godtagbart skick samt att foder, utfordring, och skötsel, i den utsträckning avtalet anger, är tillfredställande samt ordningen på anläggningen är god. Eventuella skador på anläggningen som upptäcks av hyresgästen rapporteras omedelbart till värden.

17.                   Vid så stor skada på anläggningen att den inte går att nyttja ansvarar hästägaren själv för alternativ uppstallning under reparationstiden och kan inte ställa värden till svars för eventuellt ökade kostnader.

18.                   Värden äger rätt att tillkalla veterinär om hästens behov bedöms som akut och omedelbar kontakt med hästägaren inte är möjlig. Hästägaren ansvarar för samtliga kostnader härför.

19.                   Uppstallningsvärden ansvarar för brandförsäkring av byggnader samt byggnadsinventarier.

20.                   Hästägaren ansvarar för att hålla egen inredning, utrustning, foder och hästar försäkrade samt att hålla ansvarsförsäkring. Hästägaren är skyldig att ersätta och reparera den skada din häst eller han/hon åsamkar på person eller egendom i eller utanför stallet. Se över din hemförsäkring så du får ersättning för förlust eller skada på egendom i stallet och tillse att du har rätt skydd i ansvarsfrågor.

21.                   Uppstallningsvärden ansvarar inte för skador på hästen eller utrustning. Värden ansvarar inte heller för skada som hästen förorsakar tredje man. För sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från värdens sida eller dennes anställda är värden ansvarig.

22.                   Hästägaren förbinder sig att följa de ordningsregler och hälsorutiner som gäller för anläggningen. Hästägaren intygar att hästen är fullt frisk, vid var tid hålls vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp och kommer att följa de avmaskningsrutiner som uppställs av värden.

23.                   I de fall Hästägaren har en medryttare/ fodervärd eller likvärdig är hästägaren direkt ansvarig för dennes handlingar. Hästägaren ansvarar för att de som hjälper dig eller tillfälligt besöker anläggningen i ditt sällskap är informerade om gällande regler i enlighet med detta avtal och andra förhållningsregler som fortlöpande uppställs av uppstallningsvärden.

24.                   Du är skyldig att sköta din häst enligt god sed och definitivt inom djurskyddslagens rekommendationer.

25.                   Vid försäljning av häst ingår ej stallplats. Köper du ny häst och vill behålla din stallplats skall den nya hästen godkännas av värden och nytt kontrakt skrivas.

26.                   Uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar minst 2 månader från uppsägningen och ska ske skriftligen. Avgift debiteras som vanligt om inte platsen kan upplåtas till annan hyresgäst under uppsägningstiden.

27.                   Hästägaren skall vid avtalets upphörande genast bortföra häst, utrustning och andra personliga ägodelar samt avstäda boxplats och övriga utrymmen som du disponerat för dig och din häst enligt hyresvärdens direktiv. För de fall att hästen eller utrustningen inte avhämtats vid avtalets upphörande äger uppstallningsvärden rätt att sälja egendom i enlighet med lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte avhämtats.

28.                   Underupplåtelse eller överlåtelse av detta avtal får ej göras utan värdens medgivande.


29.                   Förändringar i detta avtal måste ske skriftligen och godkännas av både värd och hästägare.

30.                   Om uppstallningsvärden bryter mot avtalet har hästägaren rätt till skälig reduktion eller återbetalning av motsvarande del av uppstallningsavgiften.

31.                   Om hästägare eller personer i anslutning till denne bryter mot avtalet eller av värden uppställda regler av väsentlig betydelse har värden rätt att förbjuda dem tillträde till anläggningen. I sådant fall åligger det hästägaren att senast 14 dagar efter uppmaning härom hämta hästen och avtalet anses vara upphävt.

32.                   Om hästägaren eller uppstallningsvärden i väsentligt avseende bryter mot bestämmelserna i detta avtal kan avtalet av andra parten omedelbart hävas.

33.                   Tvist härrörande ur detta avtal eller bedömning om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas till allmän domstol.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.